„Informacja – Darowizny otrzymane przez MKS „Błękitni” Wronki w roku 2021”


Działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku – o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz 1800 ze zmianami) – vide Art. 18 ust 1e, 1ea, 1eb* Ustawy,

Zarząd MKS „Błękitni” Wronki z siedzibą we Wronkach podaje do publicznej wiadomości
informacje o ogólnej kwocie jednostkowych darowizn otrzymanych w roku 2021 oraz celu na który zostały przeznaczone:

I. Ogólna kwota otrzymanych darowizn w roku 2021 – 96.048,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych 00/100) Darowizny zostały przeznaczone na cele upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

II. Żadna z otrzymanych darowizna nie przekroczyła jednorazowej kwoty 15.000,00 zł. Żaden darczyńca nie przekroczył kwoty 35.000,00 zł dla sumy wszystkich przekazanych kwot w roku 2021.

*„Art. 18

Ust.1e. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1h, otrzymujący darowizny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 są obowiązani:

1) w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wyodrębnić z przychodów kwotę ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a także celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego
darczyńcy przekracza 35.000 zł,

2) w terminie składania zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, udostępnić do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje, o których mowa w pkt 1.

Ust 1ea. O udostępnieniu informacji, o którym mowa w ust. 1e pkt 2, podatnik informuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składanym za rok podatkowy, w którym podatnik otrzymał darowizny.

Ust 1eb. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1e pkt 2, zwolnione są podmioty, których dochód określony zgodnie z art. 7 ust. 1 za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20.000 zł.”